27.8.09

'കാരി'യും 'കാരും'..നല്ല ബെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ്! മാതൃഭൂമിയും മോശമല്ല!
എന്തായലും ഒറിജിനല്‍ കാരിന്‌ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്!!

2 comments:

അനൂപ് :: anoop said...

നല്ല ബെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ്! മാതൃഭൂമിയും മോശമല്ല!എന്തായലും ഒറിജിനല്‍ കാരിന്‌ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്!!

sash007 said...

കിടിലം കണ്ടു പിടിത്തം അളിയാ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു