22.8.09

എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ!

2 comments:

അനൂപ് :: anoop said...

ഇനിയിപ്പൊ, എന്റെ വക - ഇരിക്കട്ടെ - എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ!

തൂലിക said...

Anoope... ith enthoanna?