25.4.10

വെട്ടി വീഴ്ത്താന്‍ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍..


ചോദ്യം : കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ?
ഉത്തരം : കാ കാ ..