9.1.11

കാത്തോളണെ..ഒരു വഴിയോരക്കാഴ്ച്ച, ഫോണിലെ ക്യാമറയ വെച്ചെടുത്തത്..